«Ανάσα» στις μεταβιβάσεις ακινήτων από 28/3/2023 Κατάργηση ενός ακόμη δικαιολογητικού για τις αγοραπωλησίες

Σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 5036/28-03-2023 (ΦΕΚ Α’77) που αφορά το Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, τροποποιείται η παρ. 1 του αρ. 112 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (Ν. 2961/2001, Α’ 266), ως εξής:

«Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής ή συνιστώνται εμπράγματα δικαιώματα από τις ίδιες αιτίες σε ακίνητο ή κινητό που αποκτήθηκε αιτία θανάτου, ή δωρεάς ή γονικής παροχής, καθώς και η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο εξοφλείται ή εκχωρείται εν όλω ή εν μέρει απαίτηση που αποκτήθηκε από κάποια από τις πιο πάνω αιτίες, αν ο συμβολαιογράφος δεν προσαρτήσει στο συμβόλαιο που συντάσσει το πιστοποιητικό της παρ. 1 του άρθρου 105 και κάνει μνεία για αυτό στο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα με επαχθή αιτία ή συνιστώνται από την ίδια αιτία εμπράγματα δικαιώματα, σε ακίνητο, που αποκτήθηκε αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, δεν απαιτείται προσάρτηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105, αλλά ο συμβολαιογράφος στο συμβόλαιο που συντάσσει μνημονεύει υποχρεωτικά την υποβληθείσα, κατά περίπτωση, δήλωση φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, καθώς και τα στοιχεία αυτής».

Τι σημαίνει στην πράξη αυτό;

Σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 5036/2023, σε συνδυασμό με το αρ.19 του ιδίου Νόμου (περί επαναπροσδιορισμού χρόνου παραγραφής δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και προστίμου για την εφαρμογή του ν. 2961/2001), εάν έχεις αποκτήσει το ακίνητό σου με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά μετά τις 31/12/2008 και πρόκεται να το μεταβιβάσεις: α) με γονική παροχή ή δωρεά (με χαριστική αιτία), τότε απαιτείται η προσάρτηση του πιστοποιητικού της παρ. 1 του άρθρου 105 περί μη οφειλής φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς ή κληρονομιάς, ή β) με πώληση προς τον ενδιαφερόμενο αγοραστή (με επαχθή αιτία), τότε δεν απαιτείται πλέον η προσάρτηση του πιστοποιητικού της παρ. 1 του άρθρου 105, αλλά αρκεί η προσκόμιση στο Συμβολαιογράφο της σχετικής δήλωσης φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς ή κληρονομιάς που είχε υποβληθεί.

Επομένως με τις νέες αυτές διατάξεις, από τη μια μειώνεται ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για αναζήτηση και επιβολή φόρου- προστίμου, από την άλλη διευκολύνονται φανερά οι αγοραπωλησίες. Και αυτό γιατί μπορούν πλέον να ολοκληρωθούν χωρίς την εμπλοκή και διεκπεραίωση σχετικού αιτήματος από τις κατά τόπο αρμόδιες Δ.Ο.Υ, ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, μέχρι σήμερα. Αυτό έχει ως αποτελέσμα φυσικά και την αποσυμφόρηση της ήδη βεβαρημένης ύλης από την πλευρά των Δ.Ο.Υ.

Τι γίνεται όμως εαν έχεις αποκτήσει το ακίνητο που πρόκειται να μεταβιβάσεις με γονική παροχή, δωρέα ή κληρονομιά πριν τις 31/12/2008;

Όπως και πριν την ψήφιση και δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου, στην περίπτωση αυτή, αρκεί η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου του συμβολαίου γονικής παροχής ή δωρεάς ή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αντίστοιχα.

Βάλια Παπαντωνάκη, Ειδική Νομική Συνεργάτης