Πληροφορίες για την σύνταξη Πληρεξούσιου

  • Το πληρεξούσιο είναι έγγραφο μέσω του οποίου δίδεται η δυνατότητα διορισμού αντιπροσώπου για να ενεργήσει τις συγκεκριμένες εντολές που περιγράφονται σε αυτό αντί υμών.
  • Το πληρεξούσιο είναι πάντα γραπτό, φέρει ημερομηνία και υπογράφεται από τον πληρεξουσιοδοτούντα.
  • Οι πράξεις που επιτρέπονται στον αντιπρόσωπο περιγράφονται με λεπτομέρεια στο κείμενο του πληρεξουσίου και ανάλογα με το εύρος των ενεργειών που δίδονται τα πληρεξούσια διαχωρίζονται σε Γενικά και Ειδικά.
  • Το Γενικό Πληρεξούσιο παρέχει στον αντιπρόσωπο μεγάλο εύρος ενεργειών, όπως για παράδειγμα τη συνολική διαχείριση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του δίδοντα την πληρεξουσιότητα.
  • Το Ειδικό Πληρεξούσιο παρέχει στον αντιπρόσωπο την δυνατότητα διενέργειας ορισμένων μόνο πράξεων οι οποίες περιγράφονται ρητά στο κείμενο του, όπως για παράδειγμα η μεταβίβαση ενός ακινήτου με συγκεκριμένους όρους.
  • Όταν εκτελεστεί η πράξη για την οποία παρέχεται η πληρεξουσιότητα μπορεί να λήξει αυτόματα και η ισχύς του πληρεξουσίου.
  • Η πληρεξουσιότητα ανακαλείται είτε με δήλωση προς τον πληρεξούσιο ή τον τρίτο. Η συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα ανακαλείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.