Δικαιολογητικα Αγοραπωλησίας Ακινήτου

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλομένων, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. εισοδήματος.
2) Τίτλος κτήσεως του μεταβιβάζοντος (πωλητή).
3) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστής ενημερότητας του μεταβιβάζοντος.
4) Βεβαίωση του Δήμου του ακινήτου, από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.18 του Ν.2130/23-4-93 (ΦΕΚ62/1993), η οποία καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθ.4 Ν.4262/2014 και επανήλθε με την παρ.1 του άρθρου 59 Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/2017).
5) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής, εάν το προς μεταβίβαση ακίνητο έχει ανεγερθεί μετά την 14.03.1983.
6) Το αντίστοιχο έγγραφο του Κτηματολογίου ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο (Πιστοπ/κό Κτηματογραφούμενου ακινήτου, Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος, Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας (Δ2), Φύλλο Καταχώρισης ακινήτου από Κτημ/κό Γραφείο Πρωτευούσης).
7) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου από Πολιτικό Μηχανικό με τυχόν τακτοποιήσεις (βεβαίωση περαίωσης ) και σχετικά σχεδιαγράμματα
8) Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ τελευταίας πενταετίας με αιτία έκδοσης «μεταβίβαση με επαχθή αιτία» ή εάν το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, σε αυτό βεβαιώνεται ότι το προς μεταβίβαση ακίνητο περιλαμβάνεται στην δήλωση ΕΝΦΙΑ για 6 έτη ήτοι και του τρέχοντος.
9) Για τις αγοραπωλησίες απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.


*Οι βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον ο μεταβιβάζων είναι ενήμερος (δεν υπάρχουν οφειλές), εκδίδονται ηλεκτρονικά από το Συμβολαιογραφείο μας.


** Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να αλλάζουν κατά περίπτωση, για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν προβείτε σε ενέργειες συγκέντρωσής τους.